จดหมายข่าว

เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน 2566

วันที่ 27 เมษายน 2566 โรงเรียนเอกปัญญาได้เปิดสอนภาคฤดูร้อนให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นมัรยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยจะมีคอร์สการเรียนการสอนมากมายให้เด็ก ๆ สามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 28 เมษายน 2566

กิจกรรมวันบัณฑิตน้อย 2565

วันที่ 11 มีนาคม 2566 โรงเรียนเอกปัญญาได้จัด กิจกรรมวันบัณฑิตน้อย กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง เช้า -เย็น โดยช่วงเช้า ดร. อาคม อึ่งพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกปัญญา เป็นประรานในพิมอบมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นอุบาล 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเส็จการศึกษาชั้นมัรยมศึกษาปีที่ 3 มัรยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่ผ่านการศึกษาทุกระดับชั้น และในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประรานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมราตรีเอกปัญญาในช่วงเย็น

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดย นางมยุรา พาณิชย์พงศภัค ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้อำนวยการ และคณะผู้กำกับลูกเสือสำรองได้จัดโครงการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง และค่ายลูกเสือระดับปฐมวัย จูเนียร์สเก๊าต์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาของผู้เรียน ส่งเสริมคุณลักษณะความมีระเบียบวินัย ความสามัคคีในหมู่คณะ ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการช่วยเหลือผู้อื่น เห็นอกเห็นใจผู้อื่นมีการตัดสินใจเมื่อเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้า ณ ค่ายถูกเสือโรงเรียนเอกปัญญา

การแข่งขันกีฬาภายใน "เอกปัญญาเกมส์" ครั้งที่ 13

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดยนางมยุรา พาณิชย์พงศภัค ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้อำนวยการและคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกปัญญา ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน "เอกปัญญาเกมส์" ประจำปี 2565 โดยมีนายอดิศร วิทูรศิลป์ นายอำเภอสมเด็จ เป็นประรานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขันกีพาภายในครั้งนี้ ทั้งนี้การแข่งขันกีหาแบ่งเป็นกีฬาสากลประกอบด้วย ว่ายน้ำ ฟุตบอล เปตอง กรีทา เทเบิลเทนนิส และกีฬาพื้นบ้านประกอบด้วย วิ่งเก็บของ ส่งบอลลอดถ้ำ ซักเย่อ ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง ฝึกความมีวินัย การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดีมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวก้น

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี 2565

วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเอกปัญญา นำโดย นางมยุรา พาณิชย์พงศภค ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้อำนวยการ และคณะผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารี ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาของผู้เรียน ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคีในหมู่คณะมีการตัดสินใจเมื่อเกิดเหตุการเฉพาะหน้า และให้นักเรียน ครู ผู้ปกครองตระหนักเห็นความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือนีโอ จังหวัดร้อยเอ็ด

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566

วันที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนเอกปัญญา ได้จัดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้คำขวัญวันเด็กปี พ.ศ. 2566 "รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี" โดยในงานมีการแสดงวงดนตรีของนักเรียน การแจกของขวัญวันเด็กการแสดงเต้นประกอบเพลงของนักเรียน และคุณครู โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุน จากผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนหน่วยงาน ร้านค้าต่าง ๆ อย่างดียิ่ง >>คลิกที่นี่<<

สวัสดีปีใหม่ 2566

วันที่ 11 มกราคม 2566 นำโดยนางมยุราพาณิชย์พงศภัค ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้อำนวยการและคณะผู้บริหาร โรงเรียนเอกปัญญาเข้ามอบกระเช้าของขวัญและอวยพรปีใหม่ตามหน่วยงานดังนี้ 1.นายอำเภอสมเด็จ 2.กำกับสถานีตำรวจภูรรอำเภอสมเด็จ 3. ฝ่ายงานจราจรอำเภอสมเด็จ 4. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จ 5. กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลอำเภอสมเด็จ 6. งานอนามัยนักเรียนโรงพยาบาลอำเภอสมเด็จ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 >>คลิกที่นี่<<

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเอกปัญญาจัดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระหว่าง วันที่ 9 - 11 มกราคม 2566 นักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 >>คลิกที่นี่<<

ทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566

วันที่ 29 ร้นวาคม 2565 นำโดยนางมยุราพาณิชย์พงศภค ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ และนายอาคม อึ่งพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกปัญญา เป็นประรานเปิดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี๊ใหม่ 2566 มอบของขวัญใหม่ให้นักเรียนและผู้บริหาร คณะครู นักเรียนร่วมทำบุญตักบาตรที่ถนนสายบุญ ณ อาคารปัญญาวัฒน์ โรงเรียนเอกปัญญา >>คลิกที่นี่<<

กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2565

วันที่ 26 ร้นวาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเอกปัญญา นำโดย นางมยุราพาณิชย์พงศภัค ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ และนายอาคมอึ่งพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกปัญญา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและภาษาต่างประเทศ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกทางด้านภาขาอังกฤษ การประกวดชุดคอสเพลย์ การประกวดซานต้าครอสและมีการมอบเกียรติบัตรการแข่งข้น การประดิษฐ์การ์ด การวาดภาพระบายสี ในกิจกรรมวันคริสต์มาส พร้อมทั้งมอบของรางวัลให้แก่นักเรียนบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนานเป็นอย่างยิ่ง >>คลิกที่นี่<<

ฉีดวัคซีน เข็มกระตุ้น

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายอาคม อึ่งพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกปัญญาและคณะครูร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (ฝาสีสัมสูตรสำหรับเด็ก) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ณ ห้องประชุมอาคาร 3 โรงเรียนเอกปัญญา >>คลิกที่นี่<<

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวง ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวง ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นางมยุราพาณิชย์พงศภค ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ และนายอาคม อึ่งพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกปัญญา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนเอกปัญญา ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชริดา เพื่อขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน >>คลิกที่นี่<<

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ได้มาแจกเครื่องดื่มนมตราไมโลแอคทิฟ-โก

วันที่ 22 รันวาคม 2565 บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ได้มาแจกเครื่องดื่มนมตราไมโลแอคทิฟ-โก ให้กับนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนำนักเรียนออกกำลังกายเพื่อชีวิตทางโรงเรียนนเอกปัญญาขอขอบคุณ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ที่ได้เครื่องดื่มโมโล มามอบให้เด็กๆรับประทานในครั้งนี้ >>คลิกที่นี่<<

กิจกรรมกีฬากลุ่ม 8

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเอกปัญญานำนักเรียนร่วมแย่งขันกีฬา (การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนสมเด็จ) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงค์ รอง ผอ.สพป.กาฬสิน เขต 3เป็นประธานในพิธิเปิด โรงเรียนเอกปัญญาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภท กรีฑา เทเบิลเทนนิส ฟุตบอล ฟุตซอล เปตอง และร่วมเดินขบวนพาเหรด วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึง ศักยภาพด้านกีฬา รู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคี มีน้ำใจนักกี่ฬา ณ สนามกีฬโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ >>คลิกที่นี่<<

พิธีมอบโล่รางวัล ในรายการการแข่งขัน EPY Math-Science Contest ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้ให้เกียรติมอบโล่เกียรติยศ ให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (EPY Math-Science Contest) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีเปิดกิจกรรม สถานศึกษาสีขาว ปลอดสารเสพติด และอบายมุข

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่โรงเรียนเอกปัญญา เปิดกิจกรรม "White Zone สถานศึกษา ปลอดภัย ไร้สารเสพติดโดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ยังได้มอบธง White Zone ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานทางการศึกษา 10 หน่วยงาน โดยนักเรียน และ คณะครูโรงเรียนเอกปัญญา พร้อมด้วยสถาศึกษาได้ร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตจำนงค์ประกาศต่อต้านยาเสพติด เพื่อสร้างสังคมให้ปลอดภัย

กจิกรรมทำบุญตักบาตร

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นำโดยนางมยุรา พาณิชย์พงศภัค ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ โรงเรียนเอกปัญญาได้จัดงานทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง โดยมีพระสงฆ์ จำนวน 8 รูป เพื่อระลึกถึงผู้ก่อตั้งโรงเรียนเอกปัญญา ดร.รัฐศาสตร์ พาณิชย์พงศภัค และเพื่อเป็นศิริมลคลเนื่องในในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ณ บริเวณหน้าอาคาร ๕ (อาคารวิทยปัญญา)

EPY MATH-SCIENCE ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

การแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (EPY MATH-SCIENCE ) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเอกปัญญาจัดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่าง วันที่ 19 - 22 กันยายน 2565 นักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2565 คณะครูและบุคลากรทางกาศึกษาโรงเรียนเอกปัญญา ได้นำเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นมัธยมศึกษา ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่โดยระดับชั้นอนุบาลไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่จังหวัดกาพสินธุ์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่จังหวัดมุกดาหาร ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่จังหวัดสกลนคร ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่จังหวัดอุบลราชธานี และระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่จังหวัดอุดรธานี

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนเวทคณิต สำหรับครูคณิตศาสตร์

ในวันที่ 10-11 กันยายน 2565 โรงเรียเรียนเอกปัญญา จัดอบรมในหัวข้อ "การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนเวทคณิตสำหรับครูคณิตศาสตร์ หลักสูตรประยุกต์ "

ต้อนรับ ท่าน ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

2 กันยายน 2565 เวลา 14.30 น. นางมยุรา พาณิชย์พงศภัค ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ได้มีโอกาสได้ต้อนรับ ท่าน ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะที่มาเยี่ยมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษาเชิงพื้นที่ในเขตพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ร้อยแก่นสารสินธุ์ (ร้อยเอ็ด ขอนแก่นมหาสารคาม กาฬสินธุ์) ของโรงเรียนเอกปัญญาและรับประทานอาหาร ร่วมกันที่ส่วนปลายตะวันโรงเรียนเอกปัญญาขอขอบคุณท่าน ดร.สุภัทร จำปาทองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะทุกท่านที่ให้เกียรติมาเยี่ยมโรงเรียนในครั้งนี้

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

วันศุกร์ที่ 26 สิงทาคม 2565 ดร.ปรีดา ลำมะนา ที่ปรึกษาโรงเรียนเอกปัญญา เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันวิทยาศาสตเห่งชาติ โดยทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรม เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของบระบาทสมด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเอกปัญญาได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ อาคาร 5 โรงเรียนเอกปัญญา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นผู้รักษาวินัย ปฏิบัติตนเป็นนักเรียนที่ดี มีน้ำใจโดยน้อมนำเอาหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินงานชีวิตประจำวันและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

เยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ รัชกาลที่ 4

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ผู้บริหารโรงเรียนเอกปัญญา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และเยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ณ อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นางมยุรา พาณิชย์พงศภค ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ โรงเรียนเอกปัญญา นำคณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรที่เข้มแข็ง

วันที่ 7 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเอกปัญญา จัดอบรมชิงปฏิบัติการหัวข้อ "การพัฒนาบุคลากร สู่องค์การที่เข้มแข็ง" เพื่อเติมเต็มและสร้างพลังกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง ในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยดร.ตติวัฒน์ ธนพัฒน์โยธิน วิทยากรที่มากด้วยความสามารถมาให้การอบรมในครั้งนี้

ทดสอบการอ่านออกเสียงภาษาไทย ระดับชั้น อนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 โรงเยนเอกปัญญาได้จัดการทดสอบการอ่านออกเสียงภาษาไทย ระดับชั้นอนุบาล 3 และระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 เพื่อพัฒนาการอ่านของนักเรียนตามโครงการอ่านออกเขียนได้

โครงการอบรมนักเรียน ในหัวข้อ "พรบ. คอมพิวเตอร์และ กฎหมายเบื้องต้นที่นักเรียนควรรู้"

โรงเรียนเอกปัญญาจัดทำโครงการอบรมนักเรียน ในหัวข้อ "พรบ. คอมพิวเตอร์และกฎหมายเบื้องต้นที่ควรรู้" โดยมีเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธร อำเภอสมเด็จ

บริษัท โอวัลติน สมาร์ท ได้มามอบเครื่องดื่มนมโอวัลติน

วันที่ 25 กรกฎาคมคม 2565 บริษัท โอวัลติน สมาร์ท ได้มามอบเครื่องดื่มนมโอวัลติน สมาร์ท สูตร DHA+ ให้กับนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

อบรมพัฒนาทักษะภาษาไทยโดยใช้กระบวนการ Active Learnning

ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมอาคาร 3 โรงเรียนเอกปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาไทยโดยใช้กระบวนการ Active Learnning จากอ่นออกเขียนได้ ส่ อ่านคล่องเยียนคล่อง

นิเทศการสอนภายใน ภาคเรียนที่ 1/2565 ระดับประถมศึกษา

นิเทศการสอนภายใน ภาคเรียนที่ 1/2565 ระดับประถมศึกษา โดยมีนายอาคม อึ่งพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายนายวิรัตน์ บรรจง รองผู้อำนวยการฯระดับประถมศึกษา เป็นผู้เข้านิเทศการสอนคุณครู ระดับประถมศึกษา เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษา ให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น

นิเทศการสอนภายใน ภาคเรียนที่ 1/2565 ระดับประถมศึกษา (1) มีต่อ

นิเทศการสอนภายใน ภาคเรียนที่ 1/2565 ระดับประถมศึกษา โดยมีนายอาคม อึ่งพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายนายวิรัตน์ บรรจง รองผู้อำนวยการฯระดับประถมศึกษา เป็นผู้เข้านิเทศการสอนคุณครู ระดับประถมศึกษาเพื่อพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษา ให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น

นิเทศการสอนภายใน ภาคเรียนที่ 1/2565 ระดับปฐมวัย

นิเทศการสอนภายใน ภาคเรียนที่ 1/2565 ระดับปฐมวัย โดยมีนางอัมพร ปัญญามี รองผู้อำนวยการฯระดับปฐมวัย เป็นผู้เข้านิเทศการสอนคุณครูระดับอนุบาล เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษา ให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักสูตรสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น

อบรมเชิงปฏิบัติการค่ายการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ Coding

วันที่ 9 - 12 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเอกปัญญาได้ส่งบุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ Coding เพื่อสร้างนวัตกรรม ????ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

19/2565 สอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 30 เมษายน โรงเรียนเอกปัญญา เป็นสนามสอบ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 - ป.6 เพื่อคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 มีนักเรียนในเขตบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เข้าร่วมการสอบในครั้งนี้

18/2564 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับอนุบาล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเอกปัญญา มีการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 เพื่อรับฟังนโยบาย แนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนความก้าวหน้าทางการจัดการศึกษา มีการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะและซักถามข้อสงสัย นอกจากนี้ผู้ปกครองยังได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนและพบปะพูดคุยครูประจำชั้นอีกด้วย

15/2564 การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน โรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนเอกปัญญาได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน โรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 เนื่องใน ”วันการศึกษาเอกชน” วันที่ 22-23 และ 29-30 มกราคม 2565 ทั้งนี้โรงเรียนเอกปัญญา ได้เป็นตัวแทนแข่งขันในระดับประเทศ ในรูปแบบ Online จำนวน 66 รายการ ในวันที่ 22 - 23 มกราคมที่ผ่านมา ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

14/2564 กิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ดศูนย์วิทยาศาสตร์

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ด้านศูนย์วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) สถาบันเกอเธ่ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนต่าง ๆ ได้จัดกิจกรรมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 17 ณ โรงเรียนเอกปัญญา ซึ่งเป็นการเผยแพร่ความรู้ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ ด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โรงเรียนเอกปัญญาขอขอบคุณศูนย์วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ที่มาจัดกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเอกปัญญา

13/2564 การตรวจ COVID-19 ด้วยวิธีการ Antigen Test Kid (ATK) ให้กับคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนเอกปัญญา ได้รับการตรวจโควิด COVID-19 ด้วยวิธีการ Antigen Test Kid (ATK) ให้กับคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนเอกปัญญา เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการสำหรับโรงเรียนที่เปิดเรียน Onsite ผลปรากฏว่า ทั้งหมดผลเป็นลบ ไม่พบเชื้อ ทั้งนี้โรงเรียนเอกปัญญา ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน สำหรับความอนุเคราะห์ในครั้งนี้ด้วยค่ะ

12/2564 ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ ติดตามการเปิดภาคเรียน​ที่ 2/2564 โรงเรียนเอกปัญญา

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ท่านทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะ ได้มาตรวจติดตามการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของ โรงเรียนเอกปัญญา อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โรงเรียนเอกปัญญา มีความยินดี ภาคภูมิใจ และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับ ท่านทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะ

11/2564 รับการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเปิดภาคเรียนการสอน Onsite จากศึกษาธิการจังหวัด

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.30 น. ดร. เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายบุญญาฤทธิ์ ศิริพรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนเอกปัญญา อ. สมเด็จ จ. กาฬสินธุ์ ในโอกาสเปิดการเรียนการสอน Onsite ภาคเรียนที่ 2/2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีคณะผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมเรียนการสอนรูปแบบ Hybrid (Onsite และ Online ควบคู่กันไป) ของคณะครูโรงเรียนเอกปัญญา

10/2564 การตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในรูปแบบ Sandbox Safety Zone in School

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 โรงเรียนเอกปัญญา ได้รับการตรวจเยี่ยมจากคณะตรวจเยี่ยม การเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ Sandbox Safety Zone in School ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 โดยมี นายอดิศร วิทูรศิลป์ นายอำเภอสมเด็จ ประธานกรรมการการตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลสมเด็จ สาธารณสุขสมเด็จ เทศบาลสมเด็จ กำนันตำบลสมเด็จ โรงเรียนเอกปัญญาขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่มาร่วมตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วยค่ะ

9/2564 การฉีดวัคซีน Pfizer ให้เด็กนักเรียนอายุ 12-17 ปี

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนเอกปัญญาอายุ 12-17 ปีเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ณ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี ดร. ปรีดา ลำมะนา คณะผู้บริหาร และคุณครูประจำชั้น ควบคุม ดูแล ตรวจเช็คความเรียบร้อย ขอขอบคุณคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จ ที่อำนวยบริการฉีดวัคชิน Pfizer ให้แก่เด็กนักเรียน

8/2564 มอบอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลสมเด็จ

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ในนามคุณมุยราพาณิชย์พงศภัคผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการโรงเรียนเอกปัญญาและร้านเคมาร์ท ได้มอบเครื่องมือแพทย์ ได้แก่ ชุด PPE (ชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยสู้โควิด -19) จำนวน 100 ชุดและเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนจำนวน 20 ตัวให้กับนายแพทย์สมานมิตรอัฐนาคผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จเพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าบุคลากรทางการแพทย์ต่อไป

7/2564 ประชุมผู้ปกครองโครงการเพชรเอกปัญญาทางออนไลน์

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 โรงเรียนเอกปัญญาประชุมผู้ปกครองนักเรียนในโครงการเพชรเอกปัญญาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Google meet เพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายและวิธีการดำเนินการตลอดโครงการเพชรเอกปัญญาโรงเรียนเอกปัญญาขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

6/2564 การตรวจติดตามและการรับจ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภท

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ท่านเพ็ญพักตร์สุราฤทธิ์นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนท่านเบญจาถิตย์พิพิธนักวิชาการศึกษาชำนาญการและท่านบุญญาฤทธิ์ศิริพรรณนักวิชาการศึกษาชำนาญการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ได้มาตรวจติดตามการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติต่างๆให้กับคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกปัญญาอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

5/2564 การประเมินภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ผ่านระบบวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 16.30 นโรงเรียนเอกปัญญาได้รับการประเมินภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (การตรวจเยี่ยมผ่านระบบวิธีการอิเล็กทรอนิกส์) การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนเอกปัญญาคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย 1. ดร. วราภรณ์วงศ์ตาประธานคณะกรรมการ 2. ดรวิชนีย์ทศศะกรรมการ 3. ดร. วิไลวรรณสิทธิกรรมการการประเมินดำเนินการไปด้วยกัลยาณมิตรโดยมีนางมยุราพาณิชย์พงศภัคผู้รับใบอนุญา / ผู้จัดการดร. ปรีดาลำมะนาผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมทั้งที่ปรึกษาโรงเรียนคณะผู้บริหารและคณะครูพร้อมบุคลากรทุกคนมีความมุ่งมั่นและตั้งใจนำเสนอผลงานปีการศึกษา 2560-2562 ทั้งระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการประเมินราบรื่นและเรียบร้อยครบถ้วนตามกระบวนการการประเมินที่สมศ. กำหนดการประเมินภายนอก (สมศ.) เป็นการประเมินครั้งแรกของโรงเรียนเอกปัญญาโรงเรียนเอกปัญญาขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่านที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะในการต่อยอดและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4/2564 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2554 เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ภายในห้องเรียนและจุดสัมผัสที่ใช้ร่วมกัน ทั้งภายในและภายนอกอาคารของเรียนในโรงเรียนเอกปัญญา

3/2564 พิธีเปิดห้องเรียนอัจฉริยะ YCT จากสถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 นางมยุรา พาณิชย์พงศภัค ผู้จัดการโรงเรียนเอกปัญญา และศาสตราจารย์ดร. เกิ่งจวิน ผู้อำนวยการฝ่ายจีนจากสถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดห้องเรียนอัจริยะ YCT ห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ภาษาจีนอย่างเต็มศักยภาพของโรงเรียนเอกปัญญา

1/2564 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธบมศึกษาปีที่ 1 และ 4

วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2564 นางมยุรา พาณิชย์พงศภัค ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการโรงเรียนเอกปัญญา ดร.ปรีดา ลำมะนา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทุกท่าน ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เพื่อแจ้งนโยบายการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อผู้ปกครอง ในปีการศึกษา 2564 และมอบเงินเรียนฟรี 15 ปี ทั้งนี้ได้รวมวางแผน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ปกครอง ในการวางแผน การเรียน เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในคณะที่นักเรียน และผู้ปกครองได้ตั้งเป้าหมายไว้ให้สำเร็จ

2/2564 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) การจัดตั้งศูนย์สอบย่อยวัดระดับความรู้ภาษาจีนและการจัดตั้งห้องเรียนอัจฉริยะYCT

โรงเรียนเอกปัญญา ได้รับเกียรติ จาก ศาสตราจารย์ ดร.เกิ่งจวิน ผู้อำนวยการฝ่ายจีน จากสถาบันขงจื้๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์สอบย่อยวัดระดับความรู้ภาษาจีน และจัดตั้งห้องเรียนอัจริยะ YCT ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนเอกปัญญา เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย - จีน