รายละเอียดข่าว

img

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนเวทคณิต สำหรับครูคณิตศาสตร์

ในวันที่ 10-11 กันยายน 2565 โรงเรียเรียนเอกปัญญา จัดอบรมในหัวข้อ "การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนเวทคณิตสำหรับครูคณิตศาสตร์ หลักสูตรประยุกต์ "