รายละเอียดข่าว

img

อบรมพัฒนาทักษะภาษาไทยโดยใช้กระบวนการ Active Learnning

ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมอาคาร 3 โรงเรียนเอกปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาไทยโดยใช้กระบวนการ Active Learnning จากอ่นออกเขียนได้ ส่ อ่านคล่องเยียนคล่อง