เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ในระดับชั้น เตรียมอนุบาล ถึง ม.6
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พ.ค.66

ลำดับ ระดับชั้น ชื่อ-สกุล วันเกิด รูปนักเรียน
1 ป.1 เด็กหญิงปานชีวัน โพธิ์ไข 2016-10-05
2 อนุบาล2 เด็กหญิงชนานันท์ วังพิกุลเจริญจิต 2019-02-01
3 ป.1 เด็กหญิงสุดาสิริ เหล่าอารีรัตน์ 2017-04-27
4 ป.5 เด็กหญิงญาณัฐฉรา ประหยัด 2012-03-11
5 ป.1 เด็กชายธนศักดิ์ ฤทธิ์ 2017-05-27
6 อนุบาล3 เด็กหญิงจารุภัทร ยวงวิภักดิ์ 2018-04-12
7 ป.4 เด็กหญิงวรินรัตน์ บุญยบุตร 2014-05-12
8 ม.4 นางสาวไข่มุก วิเศษไชย 2007-12-02
9 อนุบาล1 เด็กชายพันธวัช อายุวัฒน์ 2019-05-21
10 อนุบาล2 เด็กชายธรรศปกรณ์ ยวงทอง 2019-03-27
11 ป.4 เด็กหญิงอุษาวดี วรสุเมธากุล 2013-11-14
12 ป.1 เด็กชายปุญญพัฒน์ รักษาผล 2016-08-05
13 อนุบาล1 เด็กชายชิษณุพงศ์ กินรี 2019-09-12
14 ป.1 เด็กชายธนาธิป ชารีรักษ์ 2017-03-31
15 iGxhaEWJmZ izjrSIOpZNizjrSIOpZN izjrSIOpZN 0000-00-00
16 ป.5 เด็กชายฐาปกรณ์ รกไพร 2013-10-11