เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ในระดับชั้น เตรียมอนุบาล ถึง ม.6
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พ.ค.66สมัครในระดับชั้น

อัปโหลดรูปนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ที่อยู่ปัจจุบัน

การศึกษา
ข้อมูลผู้ปกครอง


สถานภาพทางครอบครัว
   

แนบไฟล์ หลักฐานการสมัคร (รูปภาพ/.pdf)
สุติบัตร/บัตรประชาชนนักเรียน **
ทะเบียนบ้านนักเรียน **
บัตรประชาชนบิดา **
ทะเบียนบ้านบิดา **
บัตรประชาชนมารดา **
ทะเบียนบ้านมารดา **
หมายเหตุ : จะต้องแนบไฟล์หลักฐานของผู้สมัครครบทุกรายการก่อนกดปุ่มบันทึกข้อมูล