ประวัติความเป็นมา

 • img

  คำขวัญโรงเรียน

  พัฒนาการดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ

 • img

  ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

  หนังสือที่เปิดไว้ หมายถึง ปัญญาและความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้ตลอดเวลา
  คบเพลิง หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญา
  รัศมี หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองแผ่ไพศาล

 • img

  ต้นไม้/สี ประจำโรงเรียน

  ต้นปีบทอง
  สีฟ้า หมายถึง ความเจริญงอกงามความสมบูรณ์
  สีแสด หมายถึง ความรอบรู้ ความฉลาดแห่งปัญญา

 • img

  ประวัติโรงเรียน

  โรงเรียนเอกปัญญาตั้งอยู่ เลขที่ 290 หมู่ 9 ถนนถีนานนท์ ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ บนเนื้อที่ 12 ไร่ ห่างจากใจกลางเมืองประมาณ 500 เมตร ห่างจากตัวจังหวัด 40 กิโลเมตร


  โรงเรียนเอกปัญญาก่อตั้ง โดย "นายรัฐศาสตร์ พาณิชย์พงศภัค" และ "นางมยุรา พาณิชย์พงศภัค " เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2550 มีเนื้อที่ในวันเริ่มก่อตั้งประมาณ 6 ไร่ มีอาคาร 2 หลัง คือ อาคารเรียนระดับอนุบาล 1 ถึงอนุบาล 2 และอาคารหอประชุม บรรยากาศภายในโรงเรียนเน้นความร่มรื่น สะอาด สวยงาม ส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้


  ปีการศึกษา 2551 ได้มีการก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง มีห้องเรียน 12 ห้อง มีห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง ปีการศึกษา 2552 ได้เปิดสอน ระดับประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ ระดับประถมศึกษา ชั้นปีที่ 2


  ปีการศึกษา 2553 ได้ก่อสร้างอาคาร 2 ชั้นจำนวน 14 ห้องเรียน และได้เปิดสอนโปรแกรมพิเศษ Gifted English Program เพื่อส่งเสริมเด็กที่มีความ สามารถทางวิชาการ


  ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนได้ขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นอีก 7 ไร่ รวมเป็น 13 ไร่ และได้เริ่มก่อสร้างอาคารเรียน หลังที่ 4 หลังที่ 5 เพื่อรองรับ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 4-6