แผนผังบุคลากร

 1. img
  นางมยุรา พาณิชย์พงศภัค
  ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
  img
  ดร.ปรีดา ลำมะดา
  ที่ปรึกษาโรงเรียน
  img
  นางประไพวัลย์ พิริยชูสิทธิ์
  ที่ปรึกษาโรงเรียน
  img
  นายพัชรินทร์ หยาดไธสง
  ที่ปรึกษาโรงเรียน
  1. img
   ดร.อาคม อึ่งพวง
   ผู้อำนวยการ
  1. img
   นางอัมพร ปัญญามี
   รอง ผอ.ฝ่ายบุคลากร
  2. img
   นายวิรัตน์ บรรจง
   รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ
  3. img
   นายมนต์แทน เกษมทรัพย์
   รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ
  4. img
   น.ส.พงษ์รัตดา สุขสง่าเจริญ
   รอง ผอ.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  1. img
   น.ส.นราวัลย์ ศึกนอก 
   เลขาฯ ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
  2. img
   น.ส.ดาราณี พรหมเมตตา
   ผู้ช่วย ผอ.ฝ่ายวิชาการ
  3. img
   นายอดิศร บรรหาร
   ผู้ช่วย ผอ.ฝ่ายวิชาการ
  4. img
   นายอรณพ ศึกนอก
   ผู้ช่วย ผอ.ฝ่ายวิชาการ
  5. img
   นายสมบูรณ์ วิเศษไชย
   ผู้ช่วย ผอ.ฝ่ายกิจการนักเรียน
  6. img
   นายอนวัฒน์ สาทิพย์จันทร์
   ผู้ช่วย ผอ.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  1. img
   น.ส.ขวัญเรือน ศรีเวียง
   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  2. img
   น.ส.ธรรมจารย์ ราชสิงห์
   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  3. img
   นายอดิศักดิ์ ปิตตังนาโพธิ์
   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ
  4. img
   น.ส.สมปรารถนา แก้วพุ่ม
   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ
  5. img
   นายจารุตม์ หาญอาษา
   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  6. img
   นางสาวอุทัย วงศ์ไชยา
   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
  7. img
   น.ส.อัจฉราภรณ์ หลิมวาณิชย์
   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
  8. img
   นายปิยะพันธ์ สุกวาท
   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  1. อนุบาล

   1. img
    นางสาวหนึ่งฤทัย สุธาธรรม
    ครูประจำชั้น ตอ.1/1
   2. img
    นางลำพวน เทพศรี
    ครูประจำชั้น ตอ.1/1
   3. img
    น.ส.คนึงนิจ พันธ์สุวรรณ
    ครูประจำชั้น อ.1/1
   4. img
    น.ส.พรทิพย์ พิมพ์เภา
    ครูประจำชั้น อ.1/1
   5. img
    น.ส.กมลรัตน์ ไพศาล
    ครูประจำชั้น อ.1/2
   6. img
    น.ส.ทัศนีย์ ดลอารมณ์
    ครูประจำชั้น อ.1/2
   7. img
    น.ส.นันทชพร สินธุโคตร
    ครูประจำชั้น อ.2/1
   8. img
    น.ส.ปรัศนีย์ คำหงษา
    ครูประจำชั้น อ.2/1
   9. img
    น.สนริศรา นพคุณ
    ครูประจำชั้น อ.2/2
   10. img
    น.ส.จินตนาพร พันธุขันธ์
    ครูประจำชั้น อ.2/2
   11. img
    น.ส.บังอร สหะชัย
    ครูประจำชั้น อ.2/3
   12. img
    นางอุไรวรรณ ศรีพอ
    ครูประจำชั้น อ.3/1
   13. img
    น.ส.สิริพร บุญรวม
    ครูประจำชั้น อ.3/1
   14. img
    น.ส.สุรัตน์ นครแก้ว
    ครูประจำชั้น อ.3/2
   15. img
    นางวรรณกร บุญรอด
    ครูประจำชั้น อ.3/2
   16. img
    น.ส.รติรส โคตเคน
    ครูประจำชั้น อ.3/3
   17. img
    น.ส.สุพรรณีย์ กาศรี
    ครูประจำชั้น อ.3/3
   18. img
    นางพัชรินทร์ ดลอารมณ์
    ครูประจำชั้น อ.3/4
   19. img
    เดือนเพ็ญ โยธารส
    ครูประจำชั้น อ.3/4
  2. ประถมต้น

   1. img
    นางสุชาดา ไพศาล
    ครูประจำชั้น ป.1/1
   2. img
    น.ส.ศิริวิมล ทะสิละ
    ครูประจำชั้น ป.1/1
   3. img
    นางนุชรัตน์ ศรีวิจารย์
    ครูประจำชั้น ป.1/2
   4. img
    น.ส.เกศกนก ยศสงคราม
    ครูประจำชั้น ป.1/2 คู่ชั้น
   5. img
    น.ส.สุภัทธา มีแก้ว
    ครูประจำชั้น ป.1/3
   6. img
    น.ส.ปาริชาติ พลคีรี
    ครูประจำชั้น ป.1/3 คู่ชั้น
   7. img
    น.ส.ชัญญาพรรณ บุญคูบอน
    ครูประจำชั้น ป.1/4
   8. img
    น.ส.สุพัตรา ประหา
    ครูประจำชั้น ป.1/4 คู่ชั้น
   9. img
    น.ส.จตุพร สาทิพย์จันทร์
    ครูประจำชั้น ป.2/1
   10. img
    Mrs.Viktoria Alexeevskaya
    ครูประจำชั้น ป.2/1 คู่ชั้น
   11. img
    น.ส.วณิภา จงเรียน
    ครูประจำชั้น ป.2/2
   12. img
    น.ส.สิรินาถ หาญสินธ์
    ครูประจำชั้น ป.2/3
   13. img
    น.ส.วิไลพร โชติประเสริฐ
    ครูประจำชั้น ป.2/4
   14. img
    น.ส.ธิรดา ทรัพย์สาร
    ครูประจำชั้น ป.2/5
   15. img
    น.ส.กีรภา เทพศรี
    ครูประจำชั้น ป.2/5 คู่ชั้น
   16. img
    น.ส.มินตรา อยู่คง
    ครูประจำชั้น ป.3/1
   17. img
    น.ส. ณัฐนิชา บุตอัง 
    ครูประจำชั้น ป.3/2
   18. img
    น.ส.ปายทิยา อรรณคง
    ครูประจำชั้น ป.3/3
   19. img
    น.ส.เสาวนีย์ วารินทร์
    ครูประจำชั้น ป.3/4
   20. img
    นายภานุเดช อุตะมะชะ
    ครูประจำชั้น ห้องคอมพิวเตอร์1
  3. ประถมปลาย

   1. img
    น.ส.อภิญญา ผลภิญโญ
    ครูประจำชั้น ป.4/1
   2. img
    Mr. Kinley Tshering
    ครูประจำชั้น ป.4/1 คู่ชั้น
   3. img
    นายจิรเดช สมเพ็ชร
    ครูประจำชั้น ป.4/2
   4. img
    น.ส.ศิริพร วิสูงเร
    ครูประจำชั้น ป.4/3
   5. img
    น.ส.อุทัย วงษ์ไชยา 
    ครูประจำชั้น ป.4/4
   6. img
    น.ส.ธรรมจารีย์ ราชสิงห์
    ครูประจำชั้น ป.5/1
   7. img
    Miss Amalia Pacio
    ครูประจำชั้น ป.5/1 คู่ชั้น
   8. img
    น.ส.กันยารัตน์ จันทร์แขก
    ครูประจำชั้น ป.5/2
   9. img
    น.ส.วารุณี ทิพประมวล
    ครูประจำชั้น ป.5/3
   10. img
    น.ส.สมปรารถนา แก้วพุ่ม  
    ครูประจำชั้น ป.5/4
   11. img
    น.ส.ขวัญเรือน ศรีเวียง
    ครูประจำชั้น ป.6/1
   12. img
    Ms.Joycelyn De Galicia
    ครูประจำชั้น ป.6/1
   13. img
    นายอดิศักดิ์ ปิตตังนาโพธิ์
    ครูประจำชั้น ป.6/2
   14. img
    น.ส.ภัครมัย นะวะสิมมา
    ครูประจำชั้น ป.6/3
   15. img
    น.ส.ชวัลลักษณ์ จันทร์ณรงค์
    ครูประจำชั้น ป.6/4
   16. img
    ว่าที่ ร.ต.หญิงอรพรรณ สร้อยสะอาด
    ครูสอนวิชาพลศึกษา
   17. img
    ว่าที่ รต.ทินกร วงศ์จำปา
    ครูสอนวิชาพลศึกษา
   18. img
    นายวรพล กิจการ
    ครูสอนวิชาศิลปะ
  4. มัธยม

   1. img
    น.ส.ศุภรัตน์ แสนพันดร
    ครูประจำชั้น ม.1/1
   2. img
    น.ส.แจ่มประไพ พึมขุนทด
    ครูประจำชั้น ม.1/2
   3. img
    น.ส.เฉลิมขวัญ คนซื่อ
    ครูประจำชั้น ม.1/3
   4. img
    น.ส.ลภัสรดา วงค์ชัยเพ็ง
    ครูประจำชั้น ม.2/1
   5. img
    นายณัฐสิทธิ์ พรมมีบุตร
    ครูประจำชั้น ม.2/2
   6. img
    น.ส.ศิริรัชช์ ศรีปัดถา
    ครูประจำชั้น ม.2/3
   7. img
    ว่าที่ร.ต.หญิงณัชพร พรมรัตน์
    ครูประจำชั้น ม.3/1
   8. img
    นายวีรวัตร กุดนอก
    ครูประจำชั้น ม.3/2
   9. img
    น.ส.อัจฉราภรณ์ หลิมวาณิชย์
    ครูประจำชั้น ม.3/3
   10. img
    นายสุทิม ภูมาศ
    ครูประจำชั้น ม.4/1
   11. img
    น.ส.ฤทัยรัตน์ ธารสมบัติ
    ครูประจำชั้น ม.4/2
   12. img
    น.ส.ลภัสพร จิตปรีดา
    ครูประจำชั้น ม.5/1
   13. img
    นายวรานนท์ สวัสดิ์ผล
    ครูประจำชั้น ม.5/2
   14. img
    น.ส.อัจฉรา สันตะโร
    ครูประจำชั้น ม.5/2
   15. img
    น.ส.พรรณปพร วรชิน
    ครูประจำชั้น ม.6/1
   16. img
    น.ส.ผกาวดี ยนชัย
    ครูประจำชั้น ม.6/2
   17. img
    ดร.สุวิวัชร สมมาตย์
    ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
  5. กลุ่มส่งเสริมความเป็นเลิศ

   1. img
    นายเรืองชัย วิมาเณย์
    ติวเตอร์คณิต
   2. img
    นายทินาคม ณรงค์เปลี่ยน
    ติวเตอร์คณิต
   3. img
    นางสาวจันทร์จิรา พิมพ์เก่า
    ติวเตอร์คณิต
   4. img
    นางสาวสุขหทัย ทรัพย์สุข
    ติวเตอร์คณิต
   5. img
    นายนรากร เศษวงษ์
    ติวเตอร์คณิต
   6. img
    นายตะวัน ลักษณา
    ติวเตอร์คณิต
   7. img
    ดร.จิระยุทธ สุปัญญาบุตร
    ติวเตอร์เคมี,คอมฯ
   8. img
    นางสาวกวินทรา จันทร์ตรี
    ติวเตอร์ชีวะ
   9. img
    นางสาวกรรณิการ์ สุขขา
    ติวเตอร์ฟิสิกส์
   10. img
    นางสาววิภาดา หอมพนา
    ติวเตอร์ชีวะ
   11. img
    นายพงศกร ทาหาวงษ์
    ติวเตอร์เคมี
   12. img
    น.ส.ศิริประภา มงคลมะไฟ
    ติวเตอร์ชีววิทยา
   13. img
    นายธรรศกร สายนาโก
    ติวเตอร์คณิต
   14. img
    น.ส.คชาภรณ์ แก่นท้าว
    ติวเตอร์สังคม