ปรัชญา และพันธกิจ

 • img

  ปรัชญาของโรงเรียน

  ปัญญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต : ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

 • img

  วิสัยทัศน์

  โรงเรียนเอกปัญญา เป็นเลิศทางวิชาการ ผสานเทคโนโลยี มีมาตรฐานสากล บนรากฐานความเป็นไทย

  [ The students must demonstrate a high level of academic abilities in collaboration with technological skills in order to attain a world class standard based on Thai values. ]

 • img

  อัตลักษณ์ของโรงเรียน

  ระดับปฐมวัย คำประกาศ “เราคือผู้เก่งภาษา กล้าแสดงออก”

  ระดับประถมศึกษา คำประกาศ “เราคือผู้แต่งกายดี มีมารยาทงาม”

  ระดับมัธยมศึกษา คำประกาศ “เราคือผู้แต่งกายดี มีความรู้ คู่คุณธรรมนำสังคม เลิศล้ำทางความคิด”

 • img

  พันธกิจ

  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
  2. พัฒนาการจัดการศึกษา
  3. พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
  4. พัฒนาด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
  5. พัฒนาด้านมาตรการส่งเสริม

 • img

  ค่านิยมของโรงเรียน (School value)

  1. Quality Focus : มุ่งเน้นที่คุณภาพ
  2. Organization : วางแผนเวลาและวางเป้าหมายที่ชัดเจน
  3. Responsibility : มีความรับผิดชอบ
  4. Moral : มีคุณธรรมและจริยธรรม
  5. Honesty : มีความซื่อสัตย์สุจริต
  6. Respect : มีสัมมาคารวะ
  7. High Expectation : มีความคาดหวังสูง
  8. Smart : สง่างาม
  9. Persistence : มีความพากเพียร ขยัน อุตสาหะ
  10. Teamwork : ทำงานเป็นทีม สามัคคี ปรองดอง

 • img

  นโยบายของโรงเรียน

  1. มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล มีทักษะพื้นฐานและสมรรถนะตามหลักสูตร
  2. มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกคนให้เป็นครูมืออาชีพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
  3. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ – สังคม และสติปัญญา มีความรับผิดชอบ เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
  4. จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
  5. พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม
  6. จัดข้อมูลสาระสนเทศให้เป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเต็มศักยภาพ
  7. จัดการศึกษาเพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 • img

  เป้าหมาย

  1. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
  2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
  3. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  4. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล
  5. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
  6. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
  7. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
  8. ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
  9. คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
  10. สถานศึกษามีการจัดการหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

 • img

  คุณลักษณะอันพึงประสงค์

  1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
  2. ซื่อสัตย์สุจริต
  3. มีวินัย
  4. ใฝ่เรียนรู้
  5. อยู่อย่างพอเพียง
  6. มุ่งมั่นในการทำงาน
  7. รักความเป็นไทย
  8. มีจิตสาธารณะ