รายชื่อสายรถรับส่ง ประจำปีการศึกษา 2565

ที่ สายรถ ชื่อคนขับรถ เบอร์โทร
1 สาย 1 น้ากมล 064-9455981
2 สาย 2 น้าสุริยา 092-3146624
3 สาย 3 น้าเกรียงศักดิ์ 087-1480601
4 สาย 4 น้าส่วย 086-2345928
5 สาย 5 น้าแว่น 098-1342529
6 สาย 6 ตาคม 081-2795139
7 สาย 7 น้าแสวง 061-0284802
8 สาย 8 น้าเล็ก 064-0379891
9 สายที่ 9 น้าจุ้ย 064-9280905
10 สายที่ 10 น้าดอน 064-1196497
11 สายที่ 11 น้าสมบูรณ์ 085-6456197
12 สายที่ 12 น้าแว่น 098-1342529
13 สายที่ 13 น้าโม 082-8451415
14 สายที่ 14 น้าวี 093-3729881
15 สายที่ 15 น้าธนา 089-8934409
16 สาย 16 ตาไสว 091-7519240
17 สายที่ 17 ตำรวจวาส 080-1991011
18 สายที่ 18 น้าพูลทรัพย์ 087-8086877
19 สายที่ 19 น้าสมาน 063-4397497
20 สายที่ 20 น้าฝนทิพย์ 082-2942836
21 สายที่ 21 น้าสุรพล 087-2168264
22 สายที่ 22 น้าถนอมโชค 098-8601808
23 สายที่ 23 ตาอุย 097-2148819
24 สายที่ 24 น้ารัตน์ 061-0357514