รายชื่อติดต่อครู และบุคลากรทางการศึกษา

รายชื่อผู้บริหารสถานศึกษา
ที่ ชื่อ-สกุล เบอร์โทร ตำแหน่ง
1 ดร.อาคม อึ่งพวง ที่ปรึกษาโรงเรียน
3 นางประไพวัลย์ พิริยชูสิทธิ์   ที่ปรึกษาโรงเรียน
4 นางมยุรา พาณิชย์พงศภัค   ผู้จัดการ
5 ดร.ปรีดา ลำมะดา 081-8717890 ผู้อำนวยการ
6 น.ส.พงษ์รัตดา สุขสง่าเจริญ 089-4206694 รอง ผอ.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
7 นายวิรัตน์ บรรจง 086-2211732 รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ
8 นางอัมพร ปัญญามี 089-8622367 รอง ผอ.ฝ่ายบุคลากร
9 นายมนต์แทน เกษมทรัพย์ 095-6812100 รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ
10 น.ส.นราวัลย์ ศึกนอก  095-8417191  เลขานุการ
11 น.ส.ดาราณี พรหมเมตตา 064-6490274 ผู้ช่วย ผอ.ฝ่ายวิชาการ
ครูประจำห้องประกอบการ/หน้าที่เพิ่มเติม
ที่ ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น/ห้อง เบอร์โทร
1 นายอรณพ ศึกนอก  ครูเอ๊ะ ห้องผู้อำนวยการ 082-1212751
2 น.ส.วิจิตรา คงเมือง ครบิ๋ม ห้องนาฏศิลป์
3 น.ส.สุธาสินี มาตรา ครูมด ห้องคอม 2
4 ว่าที่ร.ต.อรพรรณ สร้อยสะอาด ครูเปรี้ยว ห้องพยาบาล 098-5852935
5 นายทินกร วงศ์จำปา ครูม่อน ประจำสระว่ายน้ำ 080-7545161
6 นายพฤกษา ปรุกระโทก ครูพฤก ประจำสระว่ายน้ำ 065-8740617
7 นายอนุวัฒน์ สาทิพย์จันทร์ ครูโอ๊ต ประจำสระว่ายน้ำ 086-3299712
8 นายวิเชียร ศิริวงษ์ ครูต้า ครูศิลปะ 081-2638664
9 นายฉัตรพล มณีรัตน์ ครูเอย ครูดนตรี
ทีม STEM
ที่ ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น/ห้อง เบอร์โทร
1 นายอดิศร บรรหาร ครูเจ้น วิทย์ 090-9907333
2 นายเรืองชัย วิมาเณย์ ครูเรือง คณิตฯ 062-1963144
3 นายทินาคม ณรงค์เปลี่ยน ครูแฟรงค์ คณิตฯ 091-0424980   
4 น.ส.กวินทรา จันทร์ตรี ครูหมิว ชีวะ/วิทย์ 094-2835483
5 น.ส.จันทร์จิรา พิมพ์เก่า ครูกิ๊ฟ คณิตฯ 065-5073909
6 นายจักราวิทย์ ชมภูบุตร ครูฟลุ๊ค ภาษาอังกฤษ 062-3035860
7 น.ส.ศุภดา วังมนตรี ครูฟ้า คณิตฯ 087-2287232
8 น.ส.สุขหทัย ทรัพย์สุข ครูน้ำตาล คณิตฯ
8 นายอนุเบศ ทัศนิยม ครูฉุย ชีวะ/วิทย์
9 น.ส.กรรณิการ์ สุขขา ครูอาย ฟิสิกส์
10 นายวรากร เศษวงษ์ ครูนะ คณิตฯ
11 นายจิระยุทร สุปัญญาบุตร ดร.แม๊กซ์ เคมี
12 น.ส.ชุติมา ภูพุทรา ครูมีน ภาษาอังกฤษ
รายชื่อบุคลากรระดับอนุบาล
ที่ ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น/ห้อง เบอร์โทร
1 นางลำพวน เทพศรี ครูพวน ตอ. 062-1968216
2 น.ส.พรทิพย์ พิมพ์เภา ครูจุ๋ม ตอ. 082-1145662
3 นางทัศนีย์ ดลอารมณ์ ครูอุ๊ อ.1/1 092-1497542
4 น.ส.หนึ่งฤทัย สุธาธรรม ครูรุ้ง อ.1/1 084-2915241
5 น.ส.คนึงนิจ พันธ์สุวรรณ ครูแต๋น อ.1/2 092-4995228
6 นางวรรณกร บุญรอด ครูนางน้อย อ.1/2 082-1145662
7 น.ส.นันทชพร สินธุโคตร ครูไก่ อ.2/1 092-5649952
8 น.ส.ปรัศนีย์ คำหงษา ครูปิ้ก อ.2/1 098-9695269
9 นางกมลรัตน์ ไพศาล ครูตุ้ม อ.2/2 098-9695292
10 น.ส.เมตตา รักษาผล ครูเอ อ.2/2
11 นางนริศรา นพคุณ ครูนิด อ.2/3 083-4147961
12 น.ส.บังอร สหะชัย ครูอร อ.2/4 098-5958280
13 น.ส.จินตนาพร พันธุขันธ์ ครุแป๋ม อ.2/4 096-5266501
14 นางอุไรวรรณ ศรีพอ ครูนุช อ.3/1 093-5573660
15 เดือนเพ็ญ โยธารส ครูรส อ.3/1
16 น.ส.เยาวเรศ จิมไพร ครูทราย อ.3/1 083-0479869
17 น.ส.สุรัตน์ นครแก้ว ครุตุ๊กตา อ.3/2 083-0479869
18 น.ส.ศรีสุพรรณ บุญคูบอน ครูจูน อ.3/2 064-4959073
19 น.ส.รติรส โคตเคน ครูอี้ด อ.3/3 084-2915241
20 นางพัชรินทร์ ดลอารมณ์ ครูน้อย อ.3/4 097-1312572
21 น.ส.สิริพร บุญรวม ครูกระต่าย อ.3/4
รายชื่อบุคลากรระดับประถมและมัธยมศึกษา
ที่ ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น/ห้อง โปรแกรม เบอร์โทร
1 นางสุชาดา ไพศาล ครูขวัญ ป.1/1 Supergifted 094-3726692
2 น.ส.ณัฏฐนิชา ฆารบุญ ครูหนึ่ง ป.1/1  
3 น.ส.วิไลพร โชติประเสริฐ ครูหมวย ป.1/2 Gifted 083-2621947
4 น.ส.ภัครมัย นะวะสิมมา มิว ป.1/2   088-3211786
5 น.ส.สุภัทธา มีแก้ว ครูมุก ป.1/3 Smp 098-6647871
6 น.ส.ณัชชา หมื่นรักษา ครูฟ้า ป.1/3  
7 น.ส.พิไลลักษณ์ พลเยี่ียม ครูแก้ว ป.1/4 RP
8 นายภานุเดช อุตะมะชะ ครูเกรซ ป.1/4   099-841-4185
9 น.ส.ฑัชราพร นอบน้อม ครูแคท ป.1/5 RP
10 น.ส.ชุติมา แสงสุด ครูมาย ป.1/5
11 น.ส.จตุพร สาทิพย์จันทร์ ครูยุ้ย ป.2/1  
12 น.ส.สิรินาถ หาญสินธุ์ ครูแพร ป.2/1  
13 น.ส.วณิภา จงเรียน ครูแต้ว ป.2/2 Smp 090-8407631
14 น.ส.เบญจมาศ ชารีรักษ์ ครูเบญ ป.2/3  
15 น.ส.พนิดา เนตรเสนา ครูหญิง ป.2/4  
16 น.ส.พัทฐิรินทร์ โลหา ครูญ่า ป.2/4 RP
17 นายชุมพงฐ์ บูชาทิพย์ ครูป๋อง ป.2/4   094-6495291
18 น.ส.มินตรา อยู่คง ครูมิน ป.3/1 Gifted 090-9214604
19 น.ส.ศรัทธาทิพธ์ บุญบุบผา ครูกอล์ฟ ป.3/1
20 น.ส. ณัฐนิชา บุตอัง  ครูสาว ป.3/2 Smp 093-105-4951
21 น.ส.ปายทิยา อรรณคง ครูปาย ป.3/3 EP.
22 น.ส.อัจฉรา สันตะโร ครูผึ้ง ป.3/3   095-9035356
23 น.ส.เสาวนีย์ วารินทร์ ครูอุ้ม ป.3/4 RP 086-2360345
24 น.ส.อภิญญา ผลภิญโญ ครูแป้ง ป.4/1 Supergifted 083-6722832
25 น.ส.วารุณี ทิพประมวล ครูอ้อ ป.4/2 Gifted 063-5836959
26 นายสมบูรณ์ วิเศษไชย ครูมุ้ย ป.4/2 085-9271602
27 น.ส.ภัทษร เตื้อติสอน ครูน้อง ป.4/3   087-0710250
28 นายสุวิทย์ ปัญญารส ครูเปี๊ยก ป.4/3 Smp 093-4541947
29 น.ส.อุทัย วงษ์ไชยา  ครูป๋อง ป.4/4   085-7556898
30 น.ส.ธรรมจารีย์ ราชสิงห์ ครูน้ำฝน ป.5/1 Gifted 094-7258274
31 น.ส.กันยารัตน์ จันทร์แขก ครูก้อย ป.5/2 Smp 065-2967446
32 น.ส.ชวัลลักษณ์ จันทร์ณรงค์ ครูใหม่ ป.5/3 Smp 094-2183262
33 น.ส.สมปรารถนา แก้วพุ่ม   ครูไก่ ป.5/4 RP 094-2267100
34 น.ส.วรรณภา นาหัวนิล ครูเอส ป.6/1 Gifted 089-7928315
35 น.ส.แจ่มประไพ พิมขุนทด ครูปลายฝน ป.6/1   089-410-6311
36 นายอดิศักดิ์ ปิตตังนาโพธิ์ ครูเม่น ป.6/2 Smp 095-5326615
37 น.ส.กีรภา เทพศรี ครูภา ป.6/2 Smp 086-2329980
38 น.ส.ขวัญเรือน ศรีเวียง ครูขวัญเรือน ป.6/3 RP 093-5036440
39 นายวัชระ ระวิไชย ครูโต้ ป.6/3   063-0393382
40 น.ส.เฉลิมขวัญ คนซื่อ ครูขวัญ ม.1/1 Gifted 095-6478829
41 น.ส.กวินทรา จันทร์ตรี ครูหมิว ม.1/2 RP
42 นายวรานนท์ สวัสดีผล ครูเจม ม.1/2 RP
43 น.ส.ศิริรัช ศรีปัดถา ครูรัช ม.1/3
44 น.ส.แจ่มประไพ พิมขุนทด ครูปลายฝน ม.2/1 089-410-6311
45 น.ส.ศุภรัตน์ แสนพันดร ครูปู ม.2/1
46 นายวีรวัตร์ กุดนอก ครูโอ๋ ม.2/2 093-9051767
47 น.ส.อัจฉราภรณ์ หลิมวาณิชย์ ครูจิ๋ม ม.2/3 098-5761735
48 ว่าที่ร.ต.หญิงณัชพร พรมรัตน์ ครูแคท ม.3/1 094-3944553
49 นายสุทิม ภูมาศ ครูเสก ม.4/1 RP 098-6080362
50 น.ส.ฤทัยรัตน์ ธารสมบัติ ครูแคท ม.4/2
51 น.ส.กมลรัตน์ ยุววิทยาพานิช ครูหลิน ม.4/2
52 น.ส.รัตติกาล อุปนันท์ ครูฟาง ม.5/1
53 นายปองพัสตร์ สายกิติไชย ครูปอง ม.5/2
54 นายจักราวิทย์ ชมภูบุตร ครูฟลุ๊ค ม.5/2