รายละเอียดข่าว

img

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดย นางมยุรา พาณิชย์พงศภัค ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้อำนวยการ และคณะผู้กำกับลูกเสือสำรองได้จัดโครงการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง และค่ายลูกเสือระดับปฐมวัย จูเนียร์สเก๊าต์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาของผู้เรียน ส่งเสริมคุณลักษณะความมีระเบียบวินัย ความสามัคคีในหมู่คณะ ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการช่วยเหลือผู้อื่น เห็นอกเห็นใจผู้อื่นมีการตัดสินใจเมื่อเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้า ณ ค่ายถูกเสือโรงเรียนเอกปัญญา