รายละเอียดข่าว

img

นิเทศการสอนภายใน ภาคเรียนที่ 1/2565 ระดับประถมศึกษา

นิเทศการสอนภายใน ภาคเรียนที่ 1/2565 ระดับประถมศึกษา
โดยมีนายอาคม อึ่งพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายนายวิรัตน์ บรรจง
รองผู้อำนวยการฯระดับประถมศึกษา เป็นผู้เข้านิเทศการสอนคุณครู ระดับประถมศึกษา เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษา ให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น