รายละเอียดข่าว

img

14/2564 กิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ดศูนย์วิทยาศาสตร์

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ด้านศูนย์วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) สถาบันเกอเธ่ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนต่าง ๆ ได้จัดกิจกรรมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 17 ณ โรงเรียนเอกปัญญา ซึ่งเป็นการเผยแพร่ความรู้ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ ด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
โรงเรียนเอกปัญญาขอขอบคุณศูนย์วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ที่มาจัดกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเอกปัญญา