รายละเอียดข่าว

img

นิเทศการสอนภายใน ภาคเรียนที่ 1/2565 ระดับปฐมวัย

นิเทศการสอนภายใน ภาคเรียนที่ 1/2565 ระดับปฐมวัย โดยมีนางอัมพร ปัญญามี รองผู้อำนวยการฯระดับปฐมวัย เป็นผู้เข้านิเทศการสอนคุณครูระดับอนุบาล เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษา ให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักสูตรสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น