รายละเอียดข่าว

img

15/2564 การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน โรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนเอกปัญญาได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน โรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 เนื่องใน ”วันการศึกษาเอกชน” วันที่ 22-23 และ 29-30 มกราคม 2565 ทั้งนี้โรงเรียนเอกปัญญา ได้เป็นตัวแทนแข่งขันในระดับประเทศ
ในรูปแบบ Online จำนวน 66 รายการ ในวันที่ 22 - 23 มกราคมที่ผ่านมา

ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา