img
img

โปรแกรมพิเศษ

เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ โปรแกรมจินตคณิต ภาษาจีน ว่ายน้ำ ดนตรีสากล มีบริการรถรับ-ส่ง

โครงการเพชรเอกปัญญา

สอบคัดเลือกเป็นนักเรียนในโครงการ "เพชรเอกปัญญา" มุ่งเน้นสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อพัฒนานักเรียนให้เจริญงอกงามเต็มศักยภาพ

คุณครูกว่า 130 คน

เรามีครูผู้สอนมากกว่า 130 คน เตรียมพร้อมสำหรับโปรแกรมการเรียนกว่า 10 โปรแกรมการเรียน ที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน

About Us

โรงเรียนเอกปัญญา เป็นเลิศทางวิชาการ ผสานเทคโนโลยี มีมาตรฐานสากล บนรากฐานความเป็นไทย

The students must demonstrate a high level of academic abilities in collaboration with technological skills in order to attain a world class standard based on Thai values.
ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนทุน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนทุน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2567 เพิ่มเติม

ผลการคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการและดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่ายที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มอำเภอสมเด็จ

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนทุน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2567

โครงการเดิน-วิ่งการกุศล ศึกษากาฬสินธุ์ชวนวิ่งเพื่อน้อง" ครั้งที่ 2

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนทุน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่ม 8 อำเภอสมเด็จ

ศิษย์เก่าคนเก่ง

ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566

นายตรรกวุฒิ สุวรรณศรี

ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษา สาขาเกษตรนวัตกรรม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566

นายธนกร ผลสว่าง

ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษา สาขาการตลาด คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566

นางสาวปรียาภัทร จันทะมาตร

ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษา สาขาสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566

นางสาวพลอยไพลิน โยธารินทร์

ได้รีบทุนเรียนฟรีตลอด 4 ปี สาขาการสอนภาษาจีนให้ชาวต่างชาติ Shandong Normal University ประเทศจีน

นางสาวพัชรี สีบุลำ

ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษา สาขาการเงิน คณะการบริหารและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566

นายกิตติธัช วรชิน

ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษา สาขาพาณิชย์และนวัตกรรม คณะการบริหารและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566

นางสาวธัญญารัตน์ ราชเพียแก้ว

ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษา สาขาวิศวกรรมศาสตร์(เลือกสาขาปี 2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566

นายก้องเกียรติ บุดดีหงส์

ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษา สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566

นายฑีฆชนม์ ศรีแก้ว

ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษา สาขาฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566

นางสาวลิลลี่ เจมส์ ทาวน์เซนต์

ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษา สาขาเกษตรป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแพร่ ประจำปีการศึกษา 2566

นางสาวพรนิภา หันธิรัง

ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษา สาขาพาณิชย์และนวัตกรรม คณะการบริหารและการบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566

นางสาวอาทิตยา กั้วพิศมัย

ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566

นายคณพศ อุ่นโสธร

ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษา สาขาบัญชีบัณฑิต คณะการบริหารและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566

นายปุณณวิช จันทร์สะอาด

ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566

นางสาวอพิญญา อัญชัยศรี

ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566

นายอภิสิทธิ์ จำนงค์จิตร

ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาระดับปวส. สาขางานไฟฟ้า สาขาวิชาช่างไฟ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2566

นายณัฐภูมิ นามาก

ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566

นายจักรพรรดิ คอนตี้

ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษา สาขาพาณิชย์และนวัตกรรม คณะการบริหารและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566

นายภัทรพล แจ่มแจ้ง

ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษา สาขาผังเมืองและนฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566

นายตระการ อัญชัยศรี

ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษา สาขาพาณิชย์และนวัตกรรม คณะการบริหารและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566

นางสาวอิทราณี เดชโฮม

ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566

นายครรชิต ย่อดี

ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษา สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลมหาสารคาม โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564

นางสาวพรธิยา พลอยสุวรรณ

ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษา สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลมหาสารคาม โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทลดความเหลื่อมล้ำ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564

นางสาวรดา นาทองบ่อ

ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564

นางสาวกุลนิดา ศรีซ้ง

ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

นางสาวฐิติชญา สารขันธ์

ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษา สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

นางสาวอทิตญา บัญโสภา

มากกว่า

10

Program

มากกว่า

1,714

Students

มากกว่า

10

Project

มากกว่า

122

Teachers