img
img
img
img
img
img

โปรแกรมพิเศษ

เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ โปรแกรมจินตคณิต ภาษาจีน ว่ายน้ำ โปรแกรม ABLE Program ดนตรีสากล มีบริการรถรับ-ส่ง

โครงการเพชรเอกปัญญา

สอบคัดเลือกเป็นนักเรียนในโครงการ "เพชรเอกปัญญา" มุ่งเน้นสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อพัฒนานักเรียนให้เจริญงอกงามเต็มศักยภาพ

คุณครูกว่า 130 คน

เรามีครูผู้สอนมากกว่า 130 คน เตรียมพร้อมสำหรับโปรแกรมการเรียนกว่า 10 โปรแกรมการเรียน ที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน

About Us

โรงเรียนเอกปัญญา เป็นเลิศทางวิชาการ ผสานเทคโนโลยี มีมาตรฐานสากล บนรากฐานความเป็นไทย

The students must demonstrate a high level of academic abilities in collaboration with technological skills in order to attain a world class standard based on Thai values.
ดูทั้งหมด

เปิดรับสมัคร ประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน ในปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเอกปัญญา เปิดรับสมัคร ประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน
ในปีการศึกษา 2565 นี้ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 5 ผู้มีจิตอาสา มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความรักและศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษาทุกท่าน ตั้งแต่วันที่ 17- 23 พฤษภาคม 2565

Read More

คณะผู้บริหารพบปะนักเรียนชั้น ม.6 เพื่อแนะแนว และสร้างแรงบันดาลใจ

คณะผู้บริหารพบปะนักเรียนชั้น ม.6 เพื่อแนะแนว และสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ให้กับนักเรียนชั้น ม.6

Read More

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 #วิชาวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2564 #วิชาวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.)

Read More

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กชายสุวิจักขณ์ โชติช่วงนิรันดร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
เด็กชายสุวิจักขณ์ โชติช่วงนิรันดร์
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์และได้รับคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.)

Read More

ได้รับคักเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
#วิชาคณิตศาสตร์
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.)

Read More

คณะได้มาตรวจเยี่ยม การเปิดเรียนวันแรก ( 9 พ.ค.65) ของโรงเรียนเอกปัญญา อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางวรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบการดำเนิน การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะได้มาตรวจเยี่ยม การเปิดเรียนวันแรก ( 9 พ.ค.65) ของโรงเรียนเอกปัญญา อำเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมี นางมยุรา พาณิชย์พงศภัค ผู้จัดการ / ผู้รับใบอนุญาต ดร.อาคม อึ่งพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกปัญญา พร้อมคณะผู้บริหารทุกคน ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน

Read More

14/2564 กิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ดศูนย์วิทยาศาสตร์

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ด้านศูนย์วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) สถาบันเกอเธ่ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนต่าง ๆ ได้จัดกิจกรรมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 17 ณ โรงเรียนเอกปัญญา ซึ่งเป็นการเผยแพร่ความรู้ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ ด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
โรงเรียนเอกปัญญาขอขอบคุณศูนย์วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ที่มาจัดกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเอกปัญญา

ศิษย์เก่าคนเก่ง

ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษา สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลมหาสารคาม โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564

นางสาวพรธิยา พลอยสุวรรณ

ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษา สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลมหาสารคาม โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทลดความเหลื่อมล้ำ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564

นางสาวรดา นาทองบ่อ

ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564

นางสาวกุลนิดา ศรีซ้ง

ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

นางสาวฐิติชญา สารขันธ์

ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษา สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

นางสาวอทิตญา บัญโสภา

มากกว่า

10

Program

มากกว่า

1700

Students

มากกว่า

10

Project

มากกว่า

130

Teachers