รายละเอียดข่าว

img

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

แก้ไขเมื่อ : 2022-08-26 17:03:37

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเอกปัญญาได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ อาคาร 5 โรงเรียนเอกปัญญา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นผู้รักษาวินัย ปฏิบัติตนเป็นนักเรียนที่ดี มีน้ำใจโดยน้อมนำเอาหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินงานชีวิตประจำวันและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข