ภาพกิจกรรม พิธีมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565    >> ย้อนกลับ <<