รายละเอียดข่าว

img

ได้รับคักเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
#วิชาคณิตศาสตร์
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.)