<กลับสู่หน้าหลัก>
เบอร์โทรศัพท์ครู-บุคลากร โรงเรียนเอกปัญญา เทอม 1 ปีการศึกษา 2558
ที่ ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น เบอร์โทร ประจำชั้น
1 นายรัฐศาสตร์ พาณิชย์พงศภัค   091-060-7370 ผู้อำนวยการ
2 นางสาวพงษ์รัตดา สุขสง่าเจริญ   081-872-6556 , 089-420-6694 รองผู้อำนวยการ
3 นางอัมพร ปัญญามี   089-862-2367 หัวหน้าแผนกปฐมวัย
4 นางสาวกีรภา เทพศรี ครูภา 086-232-9980 ตอ.
5 นางสาวศิรินันท์ วงค์ไชยา ครูอั๋น 092-446-5710 ตอ.
6 นางสิรินภา บริเดช ครูเปิ้ล 082-736-7819 อ.1/1
7 นางสาวคนึงนิจ พันธ์สุวรรณ ครูแต๋น 087-227-0377 อ.1/1
8 นางสาวกมลรัตน์ ไพศาล ครูตุ้ม 080-012-0041 อ.1/2
9 นางสาวทัศนีย์   ดลอารมณ์ ครูอุ๊ 092-149-7542 อ.1/2
10 นางสาวอารีลักษณ์ ศรีบุญจันทร์ ครูอาเช่ 084-579-7538 อ1/3
11 นางสาวหนึ่งฤทัย สุธาธรรม ครูรุ้ง 061-130-3776 อ.1/3
12 นางสาวนันทชพร สินธุโคตร ครูไก่ 084-757-6040 อ.2/1
13 นางสาวนุชยา คอนสรขันธ์ ครูนุช 090-840-7631 อ.2/1
14 นางสาวพนิดา เพาะนาไร่ ครูตั๊ก 082-302-6087 อ.2/2
15 นางสาวสุรัตน์ นครแก้ว ครูตุ๊กตา 082-864-2730 อ.2/2
16 นางสาวพรนิภา นพคุณ ครูอ้อน 093-473-8197 อ.2/3
17 นางสาวนริศรา สังฆมณี ครูนิด 083-414-7961 อ.2/3
18 นางละออง ธนาพันธ์ภักดี ครูละออง 082-122-2779 อ.2/4
19 นางสาวจุรีรัตน์ พรมศรี ครูกระท่อม 083-360-8650 อ.2/4
20 นางอุไรวรรณ ศรีพอ ครูนุช (ใหญ่) 093-557-3660 อ.3/1
21 นางเดือนเพ็ญ โยธารส ครูรส 084-905-4458 อ.3/1
22 นางสาวสุธีรา ภาวิขำ ครูฟาร์ม 084-796-9128 อ.3/2
23 นางบังอร สหะชัย ครูอร 091-786-1926 อ.3/2
24 นางสาวณัฐณิชาช์ ผุยชาดำ ครูฝ้าย 092-685-0743 อ.3/3
25 นางสาวอาภาพร กุดแถลง ครูเล็ก 061-118-0124 อ.3/3
26 นางพัชรินทร์ ดลอารมณ์ ครูน้อย 084-341-7389 อ.3/4
27 นางสาวรติรส ทระทึก ครูอี๊ด 095-7280268 อ.3/4
28 นางสุชาดา ไพศาล ครูขวัญ 089-207-8749 ป.1/1
29 นางสาวกันยารัตน์ จันทร์แขก ครูก้อย 090-4964024 ป.1/1
30 นางสาวจิตดาพร แสงกล้า ครูจุ๋ม 082-108-7944 ป.1/2
31 นางสาวศิริพร สินบุญสม ครูอ๊อฟ 061-171-9861 ป.1/2
32 นางสาวฑัชราพร นอบน้อม ครูแคท 089-260-5559 ,0888505832 ป.1/3
33 นางสาวพีรนุช เจริญใส ครูหมิว 098-3057320 ป.1/3
34 นางสาวเสาวนีย์ วารินทร์ ครูอุ้ม 086-236-0345 ป.1/4
35 นางสาวศศิสกุล มีศิริ ครูกวาง 087-9045081 ป.1/4
36 นางสาวอุไรวรรณ ทองจรัส ครูไร 087-211-7422 ป.2/1
37 นางสาวปิยนุช ตันยา ครูหนิง 085-6998806 ป.2/1
38 นางสาวอุทัย วงษ์ไชยา ครูป๋อง 085-755-6898 ป.2/2
39 นางสาวอาภรณ์ พืชหมอ ครูปู 084-788-5830 ป.2/2
40 นางจงจิตร ตาลศรี ครูจิตร 087-046-8194 ป.2/3
41 นางสาวจตุพร ลามุล ครูยุ้ย 086-850-4778 ป.2/4
42 นางสาวสกุณา วงบุราณ ครูต้า 816827349 ป.3/1
43 นางสาวศราณี ศรีสำโรง ครูบุ๋มบิ๋ม 085-9268972 ป.3/1
44 นายธีรวัฒน์ แคล่วคล่อง ครูติว 085-646-2304 ป.3/2
45 นางสาวสุภชา สรรพคุณ ครูฝน 098-224-7525 ป.3/3
46 นางสาวธรรมจารีย์ ราชสิงห์ ครูน้ำฝน 089-881-3357 ป.3/4
47 นางสาววิจิตรา คงเมือง ครูบิ๋ม 084-428-8582 ป.4/1
49 นางสาวปิยวรรณ์ คชอาจ ครูเตย 098-5172982 ป.4/1
50 นางสาวปนัดดา สืบแย้ม ครูนัด 084-390-6807 ป.4/2
51 นางสาวฉัตรลดา นาสมวงษ์ ครูอุ้ย 082-848-6239 ป.4/3
52 นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์คำ ครูแป้ง 090-147-0831 ป.4/4
53 นางสาวรัมภ์รดา บรรยง ครูกิ่ง 086-631-6489 ป.5/1
54 นางสาวดาราณี พรหมเมตตา ครูปุ๋ย 087-864-9116 ป.5/2
55 นายธนากร ขำคม ครูไผ่ 084-575-2275 ป.5/2
56 นางจารุณี กลับสีทอง ครูอูม 091-865-9255 ป.5/3
57 ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ ภูผิวฟ้า ครูนุ 082-856-1908 ป.5/3
58 นางสาววรรณภา นาหัวนิล ครูเอส 089-792-8315 ป.6/1
59 นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพ ครูนาง 081-101-2821 ป.6/2
60 นายโชคอนันท์ พรุเพชรแก้ว ครูโชค 0960454037 ป.6/2
61 นางสาวขวัญเรือน ศรีเวียง ครูขวัญเรือน 093-496-7261 ป.6/3
62 นายธวัช สะเทือนรัมย์ ครูวัช 083-198-9532 ป.6/3
63 นางสาวเพ็ญพิชชา ใจทัศน์ ครูแดง 089 421 6945 ธุรการ
64 นางสาวสุพรรณี มาพิทักษ์ ครูบลู 082-107-0974 ธุรการ
65 นางสาวกรรณิการ์ พิมรินทร์ ครูเฟิร์น 088-329-9075 บรรณารักษ์
66 นางสาวสาวิตรี แก้ววังวร ครูแอน 096-1479430 ครูผู้สอนโปรแกรม IDP
67 นางสาวจารุวรรณ พื้นทะสิม ครูเหมย 084-4367900 ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
68 นายเศรษฐรัฐ วงศ์ศรีมี ครูใหม่ 091-4168103 บริหารงานทั่วไป
69 T. OJ     082-045-0675 อนุบาล
70 T.Jhoyce     095-081-5315 ป.6/1
71 T.Conie     099-175-2376 ป.5/1
72 T.Sai     099-175-2376