<กลับสู่หน้าหลัก>
รายชื่อบุคลากรปีการศึกษา  2557
โรงเรียนเอกปัญญา
ที่ ชื่อ - สกุล ประจำชั้น เบอร์โทรศัพท์ หน้าที่/รับผิดชอบสอน วัน/เดือน/ปี
1 นายรัฐศาสตร์  พาณิชย์พงศภัค - 081-260-6611 ผู้อำนวยการ วันที่ 15 พฤศจิกายน  2516
2 นางสาวพงษ์รัตดา สุขสง่าเจริญ รองดา - 089-420-6694 หัวหน้าแผนกประถมศึกษา วันที่  1  มิถุนายน 2508
3 นางอัมพร ปัญญามี   089-862-2367 หัวหน้าแผนกปฐมวัย วันที่  18  กันยายน 2498
4 นางสาวเพ็ญพิชชา ใจทัศน์ ครูแดง   086-8806894 ธุรการ วันที่  12  กรกฏาคม 2527
5 นางสาวสุพรรณี มาพิทักษ์  ครูบลู    082-1070974   ธุรการ วันที่  6  มีนาคม 2534
  ระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาล-อนุบาล 3)
6 นางสาวสิรินภา  บริเดช  ครูเปิ้ล ตอ. 082-736-7819 ประจำชั้นห้องเตรียมอนุบาล วันที่ 24 มิถุนายน  2526
7 นางสาวภักตร์พิมล ผารุธรรม ครูเอส ตอ. 083-3446566 ประจำชั้นห้องเตรียมอนุบาล วันที่  20 กันยายน 2533
 
8 นางสาวคนึงนิจพันธุ์สุวรรณ ครูแต๋น อ.1/1 087-227-0377 ประจำชั้นห้อง อ.1/1 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2526
9 นางสาวจุรีรัตน์  พรมศรี ครูกระท่อม อ.1/1 083-360-8650 ประจำชั้นห้อง อ.1/1 วันที่ 15 กันยายน 2530
10 นางสาวกมลรัตน์  ไพศาล ครูตุ้ม อ.1/2 080-012-0041 ประจำชั้นห้อง อ.1/2 วันที่ 23 มกราคม 2526
11 นางสาวทัศนีย์ ดลอารมณ์ ครูอุ๊ อ.1/2 092-149-7542 ประจำชั้นห้อง อ.1/2 วันที่  24 กรกฏาคม 2525 
12 นางสาวกีรภา  ระบาเลิศ ครูภา อ.1/3 086-232-9980 ประจำชั้นห้อง อ.1/3 วันที่ 16 เมษายน 2527
13 นางสาวหนึ่งฤทัย  สุธรรม  ครูรุ้ง อ.1/3 080-102-0929 ประจำชั้นห้อง อ.1/3 วันที่ 13 มีนาคม 2528
 
14 นางสาวนันทชพร  สินธุโคตร  ครูไก่ อ.2/1 084-757-6040 ประจำชั้นห้อง อ.2/1 วันที่  4 กุมภาพันธ์ 2523
15 นางสาวนุชยา  คอนสรขันธุ์  ครูนุช อ.2/1 090-840-7631 ประจำชั้นห้อง อ.2/1 วันที่  18 ธันวาคม 2531
16 นางสาวสุรัตน์  นครแก้ว ครูตุ๊กตา อ.2/2 082-864-2730 ประจำชั้นห้อง อ.2/2 วันที่ 25 มีนาคม 2530
17 นางสาวพนิดา  เพาะนาไร่ ครูตั๊ก อ.2/2 082-302-6087 ประจำชั้นห้อง อ.2/2 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2532
18 นางสาวสุธีรา ภาวิขำ   ครูฟาร์ม อ.2/3 084-796-9218 ประจำชั้นห้อง อ.2/3 วันที่  26  สิงหาคม 2532
19 นางสาวบังอร สหะชัย ครูอร อ.2/3 091-7861926 ประจำชั้นห้อง อ.2/3 วันที่  14  มีนาคม 2509
20 นางสาวณัฐณิชาร์  ผุยชาดำ  ครูฝ้าย อ.2/4 090-185-9759 ประจำชั้นห้อง อ.2/4 วันที่ 13 สิงหาคม 2530
21 นางละออง ธนาพันธ์ภักดี ครูออง อ.2/4 082-1222779 ประจำชั้นห้อง อ.2/4 วันที่  19  พฤษภาคม 2514
 
22 นางเดือนเพ็ญ โยธารส ครูรส อ.3/1 084-905-4458 ประจำชั้นห้อง อ.3/1 วันที่  14  กันยายน 2513
23 นางอุไรวรรณ  ศรีพอ  ครูนุช อ.3/1 089-079-1061 ประจำชั้นห้อง อ.3/1 วันที่ 24 พฤษภาคม 2519
24 นางสุภาลักษณ์ รักราช   ครูลักษณ์ อ.3/2 088-733-1932 ประจำชั้นห้อง อ.3/2 วันที่ 25 พฤษภาคม 2520
25 นางสาวพรนิภา นพคุณ ครูอ้อน อ.3/2 090-8611062 ประจำชั้นห้อง อ.3/2 วันที่  3  กันยายน 2534
26 นางสาวนริศรา  สังฆมณี  ครูนิด อ.3/3 083-414-7961 ประจำชั้นห้อง อ.3/3 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2532
27 นางอาภาพร กุดแถลง ครูเล็ก อ.3/3 092-4580701 ประจำชั้นห้อง อ.3/3 วันที่  21  สิงหาคม 2523
28 นางสาวพัชรินทร์  ดลอารมณ์  ครูน้อย อ.3/4 084-341-7389 ประจำชั้นห้อง อ.3/4 วันที่  4 มีนาคม  2523
29 นางสาวศิริพร  สินบุญสม  ครูอ๊อฟ อ.3/4 082-115-1660 ประจำชั้นห้อง อ.3/4 วันที่ 7  พฤศจิกายน  2531
30 Christinojong Ayuk (Teacher OJ)   086-860-2966   16 May
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
ที่ ชื่อ - สกุล ประจำชั้น เบอร์โทรศัพท์ หน้าที่/รับผิดชอบสอน วัน/เดือน/ปี
31 นางสุชาดา   ไพศาล  ครูขวัญ ป.1/1 089-207-8749 ภาษาไทย วิทย์ คณิต สังคม ประวัติ สุขศึกษา วันที่ 19 มกราคม 2523
32 นางจงจิตร   ตาลศรี  ครูจิตร ป.1/2 087-046-8194 ภาษาไทย วิทย์ คณิต สังคม ประวัติ สุขศึกษา วันที่ 22 มิถุนายน  2505
33 นางสาวอุทัย  วงษ์ไชยา  ครูป๋อง ป.1/3 085-755-6898 ภาษาไทย วิทย์ คณิต สังคม ประวัติ สุขศึกษา วันที่ 7 เมษายน 2526
34 นางสาวฉัตรลดา  นามสมวงศ์  ครูอุ้ย ป.1/4 082-848-6239 ภาษาไทย วิทย์ คณิต สังคม ประวัติ สุขศึกษา วันที่ 5 พฤษภาคม 2531
 
35 นางสาวจตุพร  ลามุล ป.2/1 086-850-4778 วิทยาศาสตร์ ป.2-3 วันที่ 12 พฤษภาคม 2533
36 นางนิสรา สรรพคุณ ป.2/2 089-793-9735 สังคม ป.5-6 ประวัติ ป.6 วันที่ 27 ตุลาคม 2521
37 นางสาวอาภรณ์   พืชหมอ ป.2/3 084-7885830 คณิต ป.2 วันที่ 25 กรกฏาคม 2532
38 นางสาวมนัสสินี ศรีทอง ครูกุ๊ก ป.2/4 083-355-9283 ภาษาไทย ป.2 วันที่ 22 มกราคม 2525
39 นางสาวหนึ่งฤทัย ยอดสง่า ป.2/4 088-029-7378 พลศึกษา ป.1-6 วันที่ 15 มีนาคม 2532
 
40 นางสาววิจิตรา  คงเมือง   ครูบิ๋ม ป.3/1 084-428-8582 นาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์ ป.5 วันที่  10  พฤศจิกายน  2528
41 นายแสงชัย นามวงศ์ (เหล่าซือ) ป.3/1   ภาษาจีน  
42 นายธีรวัฒน์ แคล่วคล่อง ครูติว ป.3/2 085-6462304 การงาน ป.4-6 วันที่ 20 กรกฎาคม 2531
43 นางสาวยุภาพร ขันธะ ครูจุ๋ม ป.3/2 080-7501768 ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์ วันที่ 1 ธันวาคม 2532
44 นางสาวอรนุช  ทะวงษา  ครูนุช ป.3/3 087-235-7683 ภาษาไทย ป.3 วันที่  18 ตุลาคม 2531
45 นางสาวเดือนเพ็ญ  ญาณประสพ  ครูนาง ป.3/3 081-101-2821 คอมพิวเตอร์ ป.5-6 วันที่  15 สิงหาคม  2524
46 นางสาวธรรมจารีย์  ราชห์สิง  ครูน้ำฝน ป.3/4 089-881-3357 คณิตศาสตร์ ป.3 วันที่  11 เมษายน  2524
47 นายวิษณุ  ภูผิวฟ้า  ครูณุ ป.3/4 082-856-1908 คอมพิวเตอร์ ป.1-2 ประวัติศาสตร์ ป.2 วันที่  5 มกราคม 2530
 
48 นางสาวอุไรวรรณ  ทองจรัส  ครูไร ป.4/1 087-2117422 ภาษาไทย ป.4  
49 นายธนากร  ขำคม   ครูต้นไผ่ ป.4/2 084-575-2275 คณิตศาสตร์ วันที่  15  พฤศจิกายน 2532
50 นางสาวธัญธร   ใหม่คามิ   ครูโม ป.4/2 080-755-3450 การงานอาชีพ ประวัติศาสตร์ วันที่  1  มกราคม  2531
51 นางสาวเสาวณีย์ วารินทร์  ครูอุ้ม ป.4/3 086-236-0345 สุขศึกษา วันที่ 1 ตุลาคม 2526
52 นางสาวรัตติยา     ภูวนารถ ครูเตย ป.4/3 091-3737680 ภาษาอังกฤษ ป.4-6 วันที่ 5 สิงหาคม 2532
 
53 นางสาวสกุณา วงบุราณ ครูต้า ป.5/1 081-682-7349 ภาษาไทย ป.5 วันที่ 24 กันยายน  2534
54 Conie G.Amador ป.5/1 099-1752374 Science , Activity 01 June 1984
55 Kristel Anna Rey L.Gabriel ป.5/1 099-1752374 Activity 1-4 21 February 1984
56 นางสาววาธินี  บุญสม    ครูเตี้ย ป.5/2 088-214-7306 วิทยาศาสตร์ วันที่  31  ตุลาคม  2524
57 นางสาวปนัดดา  สืบแย้ม ครูนัท ป.5/2 084-3906807 คณิต ป.4 วันที่ 5 กรกฎาคม 2533
58 นางสาวดาราณี  พรหมเมตตา  ครูปุ๋ย ป.5/3 087-864-9116 คอมพิวเตอร์ ป.3-4 วันที่ 6 กันยายน  2531
 
59 นางสาวขวัญเรือน  ศรีเวียง ครูขวัญเรือน ป.6/1 093-4967261 ภาษาไทย ป.6 วันที่  11  ธันวาคม  2520
60 joycelyn H, de Galicia ป.6/1 095-0815315 Math อ.2-ป.6 activity ป.6/1 วันที่ 21 มกราคม 2526
61 นางสาววรรณภา นาหัวนิล  ครูเอส ป.6/2 089-792-8315 คณิตศาสตร์ ป.6 วันที่  14 มีนาคม 2522
62 นางสาวแสงอรุณ ไทยแท้ ครูน้อย ป.6/3 081-7541842 วิทยาศาสตร์ ป.6 ป.3/3 ป.3-4 วันที่ 9 เมษายน 2529
63 นายสัณทยา ไสยวิจิตร ครูทัช ป.6/3 080-1189036 สังคม ป.4-6 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2534
 
64 นางสาวกนกพร พลดอน ครูฝน ประจำห้องพยาบาล 081-3734170 ภาษาอังกฤษ วันที่ 27 กรกฏาคม 2524
65 นายธวัช สะเทือนรัมย์ ครูวัช   083-1989532 พลศึกษา ป.1-6 วันที่ 15 กันยายน 2527