<กลับสู่หน้าหลัก>
เบอร์โทรศัพท์ครู-บุคลากร โรงเรียนเอกปัญญา เทอม 1 ปีการศึกษา 2559
ที่ ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น เบอร์โทร ประจำชั้น
1 นายรัฐศาสตร์ พาณิชย์พงศภัค   087-973-7067 ผู้อำนวยการ
2 นางสาวพงษ์รัตดา สุขสง่าเจริญ   081-872-6556 , 089-420-6694 รองฯฝ่ายกิจวิชาการ
3 นายชูกิตต์ เพ็ชรสุ่ม   รองฯฝ่ายบุคคล
4 นางอัมพร ปัญญามี   089-862-2367 หัวหน้าแผนกปฐมวัย
5 นางสาวกีรภา เทพศรี ครูภา 086-232-9980 ตอ.
6 นางสาวคำประภา ศรีคำภา ครูโบว์ 061-435-5564 ตอ.
7 นางสิรินภา บริเดช ครูเปิ้ล 082-736-7819 อ.1/1
8 นางสาวคนึงนิจ พันธ์สุวรรณ ครูแต๋น 087-227-0377 อ.1/1
9 นางสาวกมลรัตน์ ไพศาล ครูตุ้ม 080-012-0041 อ.1/2
10 นางสาวทัศนีย์   ดลอารมณ์ ครูอุ๊ 092-149-7542 อ.1/2
11 นางสาวอารีลักษณ์ ศรีบุญจันทร์ ครูอาเช่ 084-579-7538 อ.1/3
12 นางสาวหนึ่งฤทัย สุธาธรรม ครูรุ้ง 061-130-3776 อ.1/3
13 นางสาวนันทชพร สินธุโคตร ครูไก่ 084-757-6040 อ.2/1
14 นางสาวนุชยา คอนสรขันธ์ ครูนุช(น้อย) 090-840-7631 อ.2/1
15 นางสาวพนิดา เพาะนาไร่ ครูตั๊ก 082-302-6087 อ.2/2
16 นางสาวสุรัตน์ นครแก้ว ครูตุ๊กตา 082-864-2730 อ.2/2
17 นางสาวนริศรา สังฆมณ ครูนิด 083-414-7961 อ.2/3
18 นางสาวพรนิภา นพคุณี ครูอ้อน 093-473-8197 อ.2/3
19 นางสาวจุรีรัตน์ พรมศรี ครูกระท่อม 083-360-8650 อ.2/4
20 นางเดือนเพ็ญ โยธารส ครูรส 084-905-4458 อ.2/4
21 นางอุไรวรรณ ศรีพอ ครูนุช(ใหญ่) 093-557-3660 อ.3/1
22 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภิรมณ์จิต มาตเจริญ ครูเก๋ 085-086-0091 อ.3/1
23 นางสาวสุธีรา ภาวิขำ ครูฟาร์ม 084-796-9128 อ.3/2
24 นางสาวบังอร สหะชัย ครูบังอร 091-786-1926 อ.3/2
25 นางสาวภัทรธารา เมืองสนธิ์ ครูพลอย 080-751-6133 อ.3/3
26 นางสาวรติรส ทระทึก ครูอี๊ด 095-728-0268 อ.3/3
27 นางพัชรินทร์ ดลอารมณ์ ครูน้อย 084-341-7389 อ.3/4
28 นางสาวพรทิพย์ พิมพ์เภา ครูจุ๋ม 082-114-5662 อ.3/4
29 นางสุชาดา ไพศาล ครูขวัญ 094-372-6692 ป.1/1
30 นางสาววนิดา ภูหัวไร่ ครูจ๋า 092-625-8396 ป.1/1
31 นางสาวจิตดาพร แสงกล้า ครูจุ๋ม 082-108-7944 ป.1/2
32 นางสาวเบญจวรรณ มุขพรหม ครูเอ๋ 090-021-3433 ป.1/2
33 นางสาวฑัชราพร นอบน้อม ครูแคท 088-850-5832 ป.1/3
34 นางสาวศิรินันท์ วงค์ไชยา ครูอั๋น 092-446-5710 ป.1/3
35 นางสาวเสาวนีย์ วารินทร์ ครูอุ้ม 086-236-0345 ป.1/4
36 นางสาวจตุพร ลามุล ครูยุ้ย 086-850-4778 ป.2/1
37 นางสาวกันยารัตน์ จันทร์แขก ครูก้อย 090-496-4024 ป.2/1
38 นางสาวอาภรณ์ พืชหมอ ครูปู 084-788-5830 ป.2/2
39 นางสาวสุภัทธา มีแก้ว ครูมุก 080-187-5127 ป.2/2
40 นางสาวศรสุดา ทนีวรรณ์ ครูแนน 087-956-4025 ป.2/3
41 นางสาวศิริพร สินบุญสม ครูอ๊อฟ 061-171-9861 ป.2/3
42 นางสาวอุไรวรรณ ทองจรัส ครูไร 087-211-7422 ป.2/4
43 นางสาววิจิตรา คงเมือง ครูบิ๋ม 084-428-8582 ป.3/1
44 นางสาวชลธิชา วรรณศรี ครูปอ 085-450-1705 ป.3/1
45 นายไกรวุฒิ วงศ์ชารี ครูเกมส์ 092-479-3359 ป.3/2
46 นางสาวรัชฎา ปัตตังเว ครูเจี้ยบ 080-871-0618 ป.3/2
47 นางสาวธรรมจารีย์ ราชสิงห์ ครูน้ำฝน 089-881-3357 ป.3/3
48 นายยุทธนา ขันเงิน ครูเบิร์ด 082-107-2754 ป.3/3
49 นางสาวดาราณี พรหมเมตตา ครูปุ๋ย 087-864-9116 ป.3/4
50 นางสาวพิกุลศรี ดิษฐเจริญ ครูเทียน 097-141-9450 ป.3/4
51 นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์คำ ครูแป้ง 090-147-0831 ป.4/1
52 นางสาววราภรณ์ สีตะบุตร ครูยุ้ย 094-505-5691 ป.4/2
53 นายทศพร ทานอุทิศ ครูอั๋น 080-740-3257 ป.4/2
54 นายธีรวัฒน์ แคล่วคล่อง ครูติว 085-646-2304 ป.4/3
55 นางสาวสรญา ศรีใส ครูใหม่ 082-781-1070 ป.4/3
56 นางสาวกรุณา สิทธิศักดิ์ธนกุล ครูจิ๋ว 081-285-6040 ป.5/1
57 นายธงชัย สัมฤทธิ์รินทร์ ครูเก่ง 084-002-2399 ป.5/1
58 นางสาวสกุณา วงบุราณ ครูต้า 081-682-7349 ป.5/2
59 นางสาวอุทัย วงษ์ไชยา ครูป๋อง 085-755-6898 ป.5/3
60 นายยุทธพงษ์ อุทก ครูเอสดี้ 092-672-2098 ป.5/3
61 นางสาวแพรวนภา นาสมใจ ครูแพรว 088-509-2386 ป.5/4
62 นายทรงเกียรติ ศรีจันทร์ ครูทรง 088-509-2386 ป.5/4
63 นางสาววรรณภา นาหัวนิล ครูเอส 089-792-8315 ป.6/1
64 นายคุณศักดิ์ แดนราษี ครูบอย 085-751-9439 ป.6/2
65 นางสาวพรรณทิพย์ สืบเมืองซ้าย ครูตุ๊ก 082-859-6755 ป.6/2
66 นางสาวขวัญเรือน ศรีเวียง ครูขวัญเรือน 093-496-7261 ป.6/3
67 นายนฤเบศก์ สกลใต้ ครูกี้ 089-940-9832 ป.6/3
68 นางสาวเพ็ญพิชชา ใจทัศน์ ครูแดง 089-421-6945 ธุรการ
69 นางสาวกรรณิการ์ พิมรินทร์ ครูเฟิร์น 088-329-9075 ธุรการ
70 นางสาวจารุวรรณ พื้นทะสิม ครูเหมย 084-436-7900 ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
71 นายศักรนันทน์ สุตนนท์ ครูเฟริ์ส 086-892-6583 ซ่อมบำรุง
72 Miss chritina Ojong Ayuke T.OJ 082-045-0675 อ.1/3
73 MR.John David Leonard T.JOHN   ป.5/2
74 MR.Remmer Jef Loja Sarsoza T.Jef   ป.4/1
75 Miss Joycelyn Hernandez De Galicia T.Joy 095-081-5315 ป.6/1