<กลับสู่หน้าหลัก>
เบอร์โทรศัพท์ครู-บุคลากร โรงเรียนเอกปัญญา เทอม 1 ปีการศึกษา 2558
ที่ ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น เบอร์โทร ประจำชั้น
1 นายรัฐศาสตร์ พาณิชย์พงศภัค   087-973-7067 ผู้อำนวยการ
2 นางสาวพงษ์รัตดา สุขสง่าเจริญ   081-872-6556 , 089-420-6694 รองผู้อำนวยการ
3 นางอัมพร ปัญญามี   089-862-2367 หัวหน้าแผนกปฐมวัย
4 นางสาวกีรภา เทพศรี ครูภา 086-232-9980 ตอ.
5 นางสาวศิรินันท์ วงค์ไชยา ครูอั๋น 092-446-5710 ตอ.
6 นางสิรินภา บริเดช ครูเปิ้ล 082-736-7819 อ.1/1
7 นางสาวคนึงนิจ พันธ์สุวรรณ ครูแต๋น 087-227-0377 อ.1/1
8 นางสาวกมลรัตน์ ไพศาล ครูตุ้ม 080-012-0041 อ.1/2
9 นางสาวทัศนีย์   ดลอารมณ์ ครูอุ๊ 092-149-7542 อ.1/2
10 นางสาวอารีลักษณ์ ศรีบุญจันทร์ ครูอาเช่ 084-579-7538 อ.1/3
11 นางสาวหนึ่งฤทัย สุธาธรรม ครูรุ้ง 061-130-3776 อ.1/3
12 นางสาวนันทชพร สินธุโคตร ครูไก่ 084-757-6040 อ.2/1
13 นางสาวนุชยา คอนสรขันธ์ ครูนุช(น้อย) 090-840-7631 อ.2/1
14 นางสาวพนิดา เพาะนาไร่ ครูตั๊ก 082-302-6087 อ.2/2
15 นางสาวสุรัตน์ นครแก้ว ครูตุ๊กตา 082-864-2730 อ.2/2
16 นางสาวนริศรา สังฆมณ ครูนิด 083-414-7961 อ.2/3
19 นางสาวพรนิภา นพคุณี ครูอ้อน 093-473-8197 อ.2/3
17 นางสาวจุรีรัตน์ พรมศรี ครูกระท่อม 083-360-8650 อ.2/4
18 นางเดือนเพ็ญ โยธารส ครูรส 084-905-4458 อ.2/4
20 นางอุไรวรรณ ศรีพอ ครูนุช (ใหญ่) 093-557-3660 อ.3/1
21 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภิรมณ์จิต มาตเจริญ ครูเก๋ 085-086-0091 อ.3/1
22 นางสาวสุธีรา ภาวิขำ ครูฟาร์ม 084-796-9128 อ.3/2
23 นางสาวบังอร สหะชัย ครูบังอร 091-786-1926 อ.3/2
24 นางสาวภัทรธารา เมืองสนธิ์ ครูพลอย 080-751-6133 อ.3/3
25 นางสาวพรทิพย์ พิมพ์เภา ครูจุ๋ม 082-114-5662 อ.3/3
26 นางพัชรินทร์ ดลอารมณ์ ครูน้อย 084-341-7389 อ.3/4
27 นางสาวรติรส ทระทึก ครูอี๊ด 095-728-0268 อ.3/4
28 นางสุชาดา ไพศาล ครูขวัญ 094-372-6692 ป.1/1
29 นางสาวกันยารัตน์ จันทร์แขก ครูก้อย 090-496-4024 ป.1/1
30 นางสาวจิตดาพร แสงกล้า ครูจุ๋ม 082-108-7944 ป.1/2
31 นางสาวศิริพร สินบุญสม ครูอ๊อฟ 061-171-9861 ป.1/2
32 นางสาวฑัชราพร นอบน้อม ครูแคท 089-260-5559 ,088-850-5832 ป.1/3
33 นางสาวพชรอร เพียงไทย ครูเปิ้ล 099-174-3228 ป.1/3
34 นางสาวเสาวนีย์ วารินทร์ ครูอุ้ม 086-236-0345 ป.1/4
35 นางสาวอุไรวรรณ ทองจรัส ครูไร 087-211-7422 ป.2/1
36 นางสาวรดานิต สีโนรักษ์ ครูนัจ 086-887-7605 ป.2/1
37 นางสาวอาภรณ์ พืชหมอ ครูปู 084-788-5830 ป.2/2
38 นางสาวจุฑาทิพย์ มัชฌิโม ครูปาล์มมี่ 092-449-6047 ป.2/2
39 นางสาวจตุพร ลามุล ครูยุ้ย 086-850-4778 ป.2/3
40 นางสาวปิยนุช ตันยา ครูหนิง 085-699-8806 ป.2/4
41 นางสาวสุทัศน์ตรา ศรีหลิ่ง ครูตุ๋ม 098-195-5704 ป.2/4
42 นางสาวอิสราภรณ์ เพลียครบุรี ครูอาร์ต(ญ) 082-103-2468 ป.3/1
43 นายวิฑูรย์ พันธ์วงษ์ ครูอาร์ต(ช) 085-644-2135 ป.3/1
44 นายธีรวัฒน์ แคล่วคล่อง ครูติว 085-646-2304 ป.3/2
45 นายไกรวุฒิ วงศ์ชารี ครูเกมส์ 092-479-3359 ป.3/3
46 นางสาวธรรมจารีย์ ราชสิงห์ ครูน้ำฝน 089-881-3357 ป.3/4
47 นางสาววิจิตรา คงเมือง ครูบิ๋ม 084-428-8582 ป.4/1
49 นางสาวอุทัย วงษ์ไชยา ครูป๋อง 085-755-6898 ป.4/2
50 นายคุณศักดิ์ แดนราษี ครูบอย 085-751-9439 ป.4/3
51 นางสาวกนกนาฎ ผ่างแสงงาม ครูหยี 093-453-6100 ป.4/3
52 นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์คำ ครูแป้ง 090-147-0831 ป.4/4
53 นางสาววิไลพร นาสมใจ ครูเบลล์ 085-760-4671 ป.5/1
54 นายธนากร ขำคม ครูไผ่ 084-575-2275 ป.5/1
55 นางสาวดาราณี พรหมเมตตา ครูปุ๋ย 087-864-9116 ป.5/2
56 นายสุริยา ชานกัน ครูสแล็ค ป.5/2
57 นางสาวศศิสกุล มีสิริ ครูกวาง 087-904-5081 ป.5/3
58 นายนฤเบศก์ สกลใต้ ครูกี้ 089-940-9832 ป.5/3
59 นางสาววรรณภา นาหัวนิล ครูเอส 089-792-8315 ป.6/1
60 นางสาวอลิษา สายวงษ์ ครอ้อม 061-665-6997 ป.6/2
61 นางสาวสกุณา วงบุราณ ครูต้า 081-682-7349 ป.6/3
62 นางสาวขวัญเรือน ศรีเวียง ครูขวัญเรือน 093-496-7261 ป.6/3
62 นางสาวเพ็ญพิชชา ใจทัศน์ ครูแดง 089-421-6945 ธุรการ
63 นางสาวสุพรรณี มาพิทักษ์ ครูบลู 082-107-0974 ธุรการ
64 นางสาวกรรณิการ์ พิมรินทร์ ครูเฟิร์น 088-329-9075 บรรณารักษ์
65 นางสาวจารุวรรณ พื้นทะสิม ครูเหมย 084-436-7900 ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
66 Miss chritina Ojong Ayuke   T.OJ อ.1/3
67 MR.John David Leonard   T.JOHN   ป.4/2
68 Mr.Ronnel Carino Baliwag   T.NEl   ป.6/1